RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dyscia fagaria  (Thunberg, 1784)

røsslyngmåler

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(i,ii,iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
40
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Denne arten lever på røsslyng. Biotopen er lynghei nær kysten. Arten er funnet spredt fra Tysvær i Rogaland til Hvaler i Østfold. Det er ingen funn fra indre Oslofjord. Til sammen er det 13 lokaliteter. Det er svært få funn fra senere år. Bare i den sørlige delen av Rogaland ser arten ut til å holde stand. Siste funn fra Egersund fra mai 2014. Trusler mot arten er gjengroing, slitasje og utbygging. Arten er inne i en negativ trend, og har i senere år forsvunnet fra den svenske vestkysten. Vi setter mørketallet til 2. Arten rødlistes i kategorien EN (truet). Det er mulig at denne arten egentlig burde hatt hatt kategorien CR, men på grunn av stort "utbredelsesområde" havner den på EN.
Østfold
kjent
Vestfold
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen