RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Perconia strigillaria  (Hübner, 1787)

lyngheimåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på røsslyng, ginst og gyvel. Hos oss er nok førstnevnte mest aktuell. Biotopen er magre steder som lyngheier og myrer. Arten er utbredt i kyststrøk fra Kvinesdal til indre Oslofjord. I Agder og Telemark går den også et stykke inn i landet. Arten er mest vanlig langs Sørlandskysten. Sommerfuglen er påvist på 47 lokaliteter. Påvirkninger som er negative for arten, er gjengroing og drenering av myrer. Nedbygging av åpne områder nær kysten, kan lokalt ødelegge forekomster. For øyeblikket tror vi ikke påvirkningene arten er utsatt for, er store nok til å true den. Vi setter mørketallet til 15. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC