RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Macaria loricaria  (Eversmann, 1837)

krattbuemåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på busker av Salix og på unge bjørker. Biotopen er fuktige enger med kratt av vertspantene, også grøftekanter og våte veikanter. Arten har en østlig utbredelse, og er i Norge kun kjent fra noen få lokalieter i Hedmark: Hamar, Elverum og Trysil. Funnene fra Hamar er fra 1906-1912. Ellers er det et gammelt funn fra Søndre Land i Oppland. Etter 1990 er den kun kjent fra Trysil. Arten har sannsynligvis begrenset spredningsevne fordi hunnen har sterkt reduserte vinger. En trussel mot arten er at krattene der arten finnes, fjernes, eventuelt med påfølgende skogplanting. Vi tror imidlertid at arten kan overleve i kantsoner. Dessuten henger den norske forekomsten sammen med den langt større svenske. Mørketallet settes til 15. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen