RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ennomos quercinaria  (Hufnagel, 1767)

bøkeflikmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på bøk, av og til andre løvtrær. Biotopen er bøkeskog eller edelløvskog med bøk. Arten er kjent fra 19 lokaliteter på begge sider av Oslofjorden. De fleste lokalitetene ligger i edelløvskogsreservater eller landskapsvernområder, og arten ser ut til å være ganske vanlig der den finnes. På tross av det begrensede utbredelsesområdet og de få lokalitetene, ser vi derfor ingen alvorlig trussel mot arten. Mørketallet settes til 5. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC