RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Apeira syringaria  (Linnaeus, 1758)

fagermåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på syrin, liguster og vivendel. Biotopen er skogbryn, åpne områder med kratt, og hager. I Norge er arten utbredt fra Kristiansand i vest til Oslo-området i øst. Mot nord går den til Gran i søndre Oppland. I senere år har arten ekspandert mot vest og nord. På tross av at den er fluktuerende i sin opptreden, anser vi den ikke for å være truet. Vi setter mørketallet til 15. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC