RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cepphis advenaria  (Hübner, 1790)

vinkelmåler

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i),ii)b(iii)+2a((i),ii)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
8 km²
Mørketall
50
Beregnet areal
400
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
15
Beregnet areal
120
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på blåbær og trollbær. Biotopen er fuktig, åpen skog. I Norge finnes arten på Nøtterøy i Vestfold. Her er den kjent fra tre lokaliteter, og den er også funnet i antall. Det foreligger et noe eldre funn fra Sandefjord. I 2008 ble arten påvist på en lokalitet i Kristiansand. To eksemplarer ble funnet. Det kan bety at det dreier seg om en hittil ukjent forekomst. Trusler er først og fremst drenering med påfølgende gjengroing. Utbygging er også en trussel. Disse påvirkningene fører til reduksjon og fragmentering av egnede levesteder. Vi setter mørketallet til 15. Arten går inn på rødlista i kategorien EN (truet).
Vestfold
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen