RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chlorissa viridata  (Linnaeus, 1758)

heibladmåler

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
9566 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
9566
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
104 km²
Mørketall
8
Beregnet areal
832
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på røsslyng, men den skal også kunne leve på andre planter som bjørk og Salix. Den har to ulike habitater: Lavlandsmyrer og lyngheier ved kysten. Arten er kjent fra i alt 39 lokaliteter, og er utbredt langs kysten fra Arendal til Oslofjorden. Ellers finnes den inne i landet på den østligste og sørligste delen av Østlandet nord til Odalen i Hedmark. Mange av myrene der arten tidligere fantes, er nå drenert slik at arten er blitt borte. En del av de tørre levestedene ved kysten blir enten bebygd eller gror igjen. Således er artens forekomster utsatt for reduksjon og fragmentering. Vi setter mørketallet til 8. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen