RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thetidia smaragdaria  (Fabricius, 1787)

smaragdbladmåler

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(ii,iii)+2a(ii)b(ii,iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
8 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
8
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
8
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på vanlig ryllik. Biotopen er tørrenger og bakker på kalkgrunn. I Norge er arten kjent fra et lite område innerst i Oslofjorden. Det er gamle (1800-tallet) funn fra Oslo. Arten ble gjenfunnet på Borøya i Bærum i 1967, og ytterligere noen eksemplarer ble funnet på Ostøya i samme kommune fra 1969 til 1984. Den norske forekomsten er av reliktkarakter. Nærmeste forekomster er i Sør-Finland, samt en helt ny etablering på en lokalitet i Sørøst-Sverige. Trusler mot arten er utbygging og gjengroing. På Ostøya har golfbanen delvis spist seg inn på habitatet. Mørketallet settes til 1. Dersom arten dør ut i Norge, er rekolonisering fra Sverige usannsynlig. Arten går inn på rødlista i kategorien EN (truet).
Oslo og Akershus
kjent
  • Kysttilknyttet mark
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen