RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia immundata  (Lienig & Zeller, 1846)

trollbærdvergmåler

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
68 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
1360
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på trollbær. Biotopen er åpen skog på moldrik jord der vertsplanten vokser. Arten er kjent fra 21 lokaliteter fra Søgne i Vest-Agder til Ringsaker i Hedmark. Dessuten foreligger det et nytt funn fra Eikesdalen i Møre og Romsdal. Trusler mot arten er flatehogst og utbygging. Spesielt i Oslofjord-området blir forekomster redusert og fragmentert. Vi setter mørketallet til 20. Arten får kategori NT (nær truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Aust-Agder
kjent
Møre og Romsdal
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
    • Mironov, V. 2003. The Geometrid Moths of Europe. Vol. 4. 1-464
  • URI

    • Lepidopteradatabasen