RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia cauchiata  (Duponchel, 1831)

randdvergmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på gullris. Biotopen er åpne steder der planten vokser: Enger, bakker strender og skoglysninger. Arten er lokal og sjelden på tross av at planten er vanlig. Det virker som den er avhengig av at plantene står varmt. Sommerfuglen er kjent fra 25 lokaliteter fra Søgne i Vest-Agder til Oslofjordområdet. Trusler mot arten er gjengroing og utbygging. Det har vært gjort få funn av arten i senere år. Hvorvidt dette skyldes naturlige fluktuasjoner, dårlige somre eller en reell tilbakegang, er vanskelig å vurdere. Dersom denne trenden fortsetter, vil arten være en kandidat for Rødlista i neste runde. Planten (og sommerfuglen) kan overleve på små arealer, kantsoner etc. Mørketallet settes til 25. Arten rødlistes ikke.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC