RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia innotata  (Hufnagel, 1767)

malurtdvergmåler

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
124 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
372
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever først og fremst på markmalurt, men kan også finnes på busker som hagtorn og slåpetorn. Biotopen er tørrbakker, tørrenger og åpne områder med kratt nær kysten. Arten er påvist på 38 lokaliteter fra Kristiansand til Oslo. Imidlertid ser arten ut til nå å ha forsvunnet fra Vest-Agder. I Aust-Agder ble den påvist først i 2013. Først og fremst er den en Oslofjord-art. Alle mulige inngrep i strandsonen er trusler: Utbygging, tråkk, slitasje og gjengroing. Påvirkningene gjør at forekomster blir redusert og fragmentert. Vi setter mørketallet til 3. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
 • Kysttilknyttet mark
 • Berg, ur og grunnlendt mark
 • Åker og oppdyrket eng
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • Mironov, V. 2003. The Geometrid Moths of Europe. Vol. 4. 1-464
 • URI

  • Lepidopteradatabasen