RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia groenblomi  Urbahn, 1969

grå dvergmåler

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
8 km²
Mørketall
40
Beregnet areal
320
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
25
Beregnet areal
200
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på gullris. Biotopen er skoglysninger der planten vokser. I Norge er arten kjent fra to lokaliteter; Froland i Aust-Agder og Suldal i Rogaland. Sommerfuglen er ikke kjent fra Danmark eller Sverige. Den er nærmest funnet i Finland. På grunn av de meget spredte forekomstene (fragmentert utbredelse), og fordi habitatet ikke er stabilt (utsatt for gjengroing eller hogst), mener vi at arten bør inn på rødlista. Mørketallet settes til 10. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Aust-Agder
kjent
Rogaland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
    • Mironov, V. 2003. The Geometrid Moths of Europe. Vol. 4. 1-464
  • URI

    • Lepidopteradatabasen