RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia tripunctaria  Herrich-Schäffer, 1852

hvitflekkdvergmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på skjermplanter, i Norge tyder mye på at gjeldkarve er en av de viktigste vertsplantene. Biotopen er åpne steder som enger, strender, skoglysninger og bakker. I Norge er arten funnet langs kysten fra Farsund til Oslofjorden. Dessuten fra Luster i indre Sogn. Inne i landet er den sjelden, og er påvist i Bygland i Aust-Agder og Vang i Valdres. Kjent fra cirka 40 lokaliteter. Trusler mot arten er først og fremst gjengroing og gjødsling av engene. Vi vurderer likevel at arten har så sterke forekomster at arten totalt sett ikke er truet hos oss. Mørketallet settes til 25. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC