RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia fennoscandica  Knaben, 1949

polardvergmåler

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))c(iii)+2a((i))c(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
2982 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
2982
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
120
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
c.iii
Ekstreme fluktasjoner i antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Denne arten lever på fjelltjæreblom. Biotopen er magre, grusete steder over tregrensen der det vokser fjelltjæreblom. Vertsplanten begunstiges av at plantedekket blir skrapt bort av is, vann, ras eller menneskelig aktivitet. En av de norske lokalitetene er på en skråning der anleggsmaskiner har skrapt bort vegetasjonen i forbindelse med veibygging. Derfor er artens levesteder av en noe ustabil karakter, og arten kan forsvinne fra et område for en tid. Utbredelsesmønsteret må også beskrives som oppsplittet. I Norge er arten kun kjent fra Finnmark; to lokaliteter i Alta kommune, og én i Tana. Vi setter mørketallet til 10. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Finnmark
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Buskap/dyrehold
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
    • Mironov, V. 2003. The Geometrid Moths of Europe. Vol. 4. 1-464
  • URI

    • Lepidopteradatabasen