RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Malacodea regelaria  Tengström, 1869

granmåler

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
48 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
240
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på gran. Biotopen er gammel granskog med lang kontinuitet. Arten er kjent fra 14 lokaliteter fra Tinn i sør til Rana i nord. Arten trues av moderne skogbruk, fordi flatehogst reduserer og fragmenterer artens habitater. Hunnen er vingeløs, og det gjør at arten har vanskelig for å spre seg, for eksempel tvers over en hogstflate. Det er konstatert at den er i tilbakegang i Sverige. Vi setter mørketallet til 5. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Telemark
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogsbilveger og kjørespor etter skogsmaskiner (den direkte effekten av inngrepet)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen