RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ecliptopera capitata  (Herrich-Schäffer, 1839)

springfrødråpemåler

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
11664 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
11664
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
128 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
1280
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på springfrø. Biotopen er åpen skog eller skogbryn på fuktig, næringsrik grunn der planten vokser. Av og til vokser planter ved grøfter og bekker. Sommerfuglen er kjent fra i underkant av 50 lokaliteter på Østlandet, nordligst ved Gjøvik og Hamar. Levestedene er utsatt særlig for utskygging på grunn av planting av gran. Ellers kan gjenfylling av grøfter og drenering av våte områder utradere forekomster av springfrø. Påvirkningene gjør at forekomster blir redusert og fragmentert. Vi setter mørketallet til 10. Arten kommer på rødlista i kategorien VU (sårbar).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen