RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Idaea humiliata  (Hufnagel, 1767)

strandengmåler

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
3974 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
3974
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på ulike lave planter. Biotopen er tørre, blomsterrike strandenger. Arten er kjent fra 17 lokaliteter langs kysten fra Arendal til midtre Oslofjord. På grunn av den pågående nedbygging av strandsonen, og også på grunn av tråkk og slitasje fra badegjester, er artens habitat under sterkt press. Gjengroing er også en trussel. Påvirkningene fører til at forekomstene reduseres og fragmenteres. Vi setter mørketallet til 10. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Østfold
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
mulig
  • Kysttilknyttet mark
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen