RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Idaea muricata  (Hufnagel, 1767)

purpurengmåler

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
14238 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
14238
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
168 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
1680
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på ulike urter. Biotopen er fuktige enger, myrkanter og grøfter. Arten er kjent fra 50 lokaliteter på den sørøstlige delen av Østlandet, nordligst fra Eidskog i Hedmark. Dessuten foreligger det et funn fra Arendal i Aust-Agder. Habitatet er utsatt for drenering og gjengroing. Dette fører til at levestedene reduseres og fragmenteres. Mørketallet settes til 10. Arten får kategori NT (nær truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Drenering (grøfting)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen