RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cilix glaucata  (Scopoli, 1763)

slåpetornsigdvinge

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
64 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
320
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på slåpetorn og hagtorn. Habitatet er kystnære kratt med vertsplanten. Arten er kjent fra 27 lokaliteter fra Kristiansand til Moss og Hvaler i Østfold. I senere år har arten ekspandert noe mot vest. Fordi prosessen med nedbygging av strandsonen ikke er stoppet, er artens levesteder der utsatt reduksjon og fragmentering. Vi har satt mørketallet til 5. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Østfold
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen