RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Watsonalla cultraria  (Fabricius, 1775)

bøkesigdvinge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på bøk, og biotopen er bøkeskog. Arten er kjent fra 8 lokaliteter fra Kristiansand til Moss. En potensiell trussel er hogst av bøkeskog, men det viser seg at de fleste betydelige forekomster av vertstreet nå er fredet. Dette sikkert fordi bøk i Norge oppfattes som et eksklusivt treslag. Ved at bøkekogen er vernet, oppnår også sommerfuglen beskyttelse. Mørketallet settes til 18. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen