RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Polyploca ridens  (Fabricius, 1787)

eikehalvspinner

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på eik, og biotopen er eikeskog. Arten er utbredt i eikeskogsbeltet langs Sørlandskysten fra Søgne til Larvik. Den ble først påvist i Grimstad i 1970, og er nå kjent fra 25 lokaliteter. Den opptrer ofte i antall på lokalitetene. Vi vurderer ikke arten som truet i Norge. Mørketallet settes til 5. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC