RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tethea ocularis  (Linnaeus, 1767)

øyehalvspinner

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på osp. Biotopen er skogbryn og åpen skog med osp. I Norge er arten utbredt langs kysten fra Farsund i Vest-Agder til Oslofjorden. Bare i Telemark er den funnet inne i landet. Den er påvist på 42 lokaliteter. Arten opptrer mest enkeltvis, og oppfattes som sjelden. Vi kan imidlertid ikke peke på noen alvorlig trussel mot arten i Norge. Vertstreet er vanlig, og er rask til å etablere seg etter hogst. Vi setter mørketallet til 20. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC