RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Erebia polaris  Staudinger, 1871

polarringvinge

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
96 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
480
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten er utbredt langs fjorder og i elvedaler i vestlige og sentrale deler av Finnmark, samt i den nordøstlige delen av Troms. Den er ikke kjent fra Sverige, men forekommer langs Tana-vassdraget på finsk side. Det er en ubekreftet observasjon fra Pasvik, Sør-Varanger. Biotopen er tørre enger og skoglysninger, også på ruderatmark/skrotemark. Vertsplanten er sannsynligvis svingel. Sommerfuglen finnes bare i lavlandet. En faktor som kan påvirke arten negativt er gjengroing. Mørketallet settes til 5. Sommerfuglen får kategori NT (nær truet).
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • Lepidopteradatabasen