RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Coenonympha hero  (Linnaeus, 1761)

heroringvinge

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
140 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
280
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Utbredelsesområdet i Norge omfatter den nordligste delen av Østfold, hele Akershus og den sørligste delen av Hedmark. Det foreligger et gammelt funn fra Vestfold. De norske populasjonene utgjør en del av en større svensk-norsk bestand. I indre Oslofjord er biotopen kalktørrenger, mens lenger øst finnes arten på gamle slåtteenger og lysninger i barskogen, på nylig drenerte myrer og på fuktig gressmark i kulturlandskapet. Noen ganger kan den spre seg langs kanten av skogsbilveier. Larven lever på ulike gressarter. Arten har gått tilbake i Norge og Sverige på grunn av endrede driftsformer i landbruket. De gamle skogsengene gror igjen eller plantes til med gran, og på den måten fragmenteres og reduseres forekomstene. I Indre Oslofjord later arten til å ha forsvunnet fra flere lokaliteter i løpet av de siste ti år. Hvis det ikke settes inn skjøtselstiltak, står arten i fare for å dø ut. Mørketallet settes til 2. Arten går inn på rødlista i kategorien EN (truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
 • Skog
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for heroringvinge Coenonympha hero NINA Rapport 860: 45
  • Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012 NINA Rapport 892: 38
 • URI

  • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
  • Lepidopteradatabasen