RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lasiommata megera  (Linnaeus, 1767)

sørringvinge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på gress. Biotopen er tørre, magre steder: Tørrenger, tørre veikanter, svaberg og grustak. I Norge er arten utbredt fra Kristiansand til midtre Oslofjord. Dog er det bare gamle funn fra Vest-Agder, men det er nye funn fra Aust-Agder. Arten ser ut til å fluktuere en god del i antall, og grensen for området endrer seg også. Kysten av ytre deler av Oslofjorden ser ut til å være et brohode for arten i Norge. I de aller seneste år har arten hatt en viss ekspansjon, og den er blitt vanligere flere steder. Arten synes å kunne overleve på svært små arealer, og derfor klarer den seg for eksempel inne i hytteområder. Likevel vil utbygging og gjengroing kunne påvirke arten negativt i en del tilfeller. Vi setter mørketallet til 4. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC