RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Melitaea cinxia  (Linnaeus, 1758)

prikkrutevinge

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(i,ii,iii)c(iv)+2a(ii)b(i,ii,iii)c(iv)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
4 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
4
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
4
a.ii
Få lokaliteter = 1
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
c.iv
Ekstreme fluktasjoner i antall reproduserende individ
Biotopen er tørre enger, vanligvis på sand eller morene, samt kalkberg. I Norge lever arten på større åpne områder nær stranda. Larvene lever på aksveronika og smalkjempe. Det historiske utbredelsesområdet strekker seg fra Arendal i vest til Oslo-området i Nord og til Halden i øst. Til sammen er arten kjent fra 33 lokaliteter. I senere år er den imidlertid kun funnet på noen få lokaliteter i ytre Oslofjord, og etter 2007 har arten bare blitt funnet på Rauer i Fredrikstad kommune. Her har den fortsatt en livskraftig populasjon. Reduksjon og fragmentering av habitatet som følge av utbygging, gjengroing og granplanting har fortrengt arten fra størstedelen av det gamle utbredelsesområdet. Arten har også gått drastisk tilbake i Sverige, og har nå bare store og livskraftige populasjoner på Öland og Gotland. Faktisk har man også registrert en tilbakegang på Öland. Fordi forekomster på den svenske vestkysten står i fare for å dø ut, påvirker det artens muligheter for å overleve på sikt i Norge. Vi mener at arten står i fare for å forsvinne helt fra vår fauna i løpet av få år. Fordi arten nå er forsvunnet fra nesten alle sine gamle lokaliteter (bortsett fra Rauer), setter vi mørketallet til 1. Arten rødlistes i kategorien CR (kritisk truet).
Østfold
kjent
Vestfold
mulig
Telemark
mulig
Aust-Agder
mulig
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen