RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Argynnis niobe  (Linnaeus, 1758)

niobeperlemorvinge

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(ii,iii)+2a(ii)b(ii,iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
4 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
4
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
4
a.ii
Få lokaliteter = 1
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Biotopen er tørre enger - ofte på sandgrunn - eller berg, der vertsplantene vokser. Larven lever på fioler. Arten var tidligere utbredt på østlige deler av Sørlandet, hele Østlandet og indre deler av Vestlandet. Etter 1955 har utbredelsesområdet vært begrenset til Østlandet. På 1990-tallet fantes arten fortsatt mange steder på begge sider av ytre og midtre Oslofjord, samt i nedre Telemark, men etter 2000 har den bare vært funnet på Hadeland i søndre Oppland samt i Rygge i Østfold. Disse siste funnene ble gjort i 2004 (Bengtson & Endrestøl 2014). Det kan se ut til at arten nå er borte fra vår fauna. Årsaken til tilbakegangen er først og fremst at levestedene gradvis har blitt redusert og fragmentert ved at de tørre engene gror igjen, enten på grunn av gjødsling med påfølgende grasproduksjon, eller manglende beiting. Mørketallet settes til 1 i forhold til nyere funn på Østlandet. Arten blir rødlistet i kategorien CR (kritisk truet).
Østfold
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
 • Kysttilknyttet mark
 • Berg, ur og grunnlendt mark
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • Bengtson, R. & Endrestøl, A. 2014. Er niobeperlemorvinge borte fra Norge? Insekt-Nytt 39 (2): 41-46
 • URI

  • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
  • Lepidopteradatabasen