RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lycaena helle  (Denis & Schiffermüller, 1775)

fiolett gullvinge

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
100 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
500
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Denne arten lever på harerug. Biotopen er skoglysninger og enger, ofte temmelig fuktige. Den kan også finnes på næringsrike myrer eller i veikanter der det vokser harerug. I Norge er arten kjent fra rundt 45 lokaliteter og er utbredt først og fremst i indre strøk av Østlandet. Det foreligger spredte funn fra indre Sør-Trøndelag til Alta i Finnmark. Overalt i Europa har arten gått sterkt tilbake. På noen av de gamle lokalitetene på Østlandet er det blitt lett etter arten uten at den har blitt gjenfunnet. Mange lokaliteter gror igjen slik at vertsplantene skygges ut. En del av slåtteengene som fortsatt utnyttes blir gjødslet for å øke grasproduksjonen, og derved konkurreres vertsplanten ut. Levestedene reduseres og fragmenteres. Vi setter mørketallet til 5. Arten går inn på rødlista i kategorien VU (sårbar).
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen