RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Polyommatus amandus  (Schneider, 1792)

sølvblåvinge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på ulike erteplanter. Biotopen er åpne områder med vertsplantene, enger, skogbryn, hogstflater og veikanter. I Norge er arten utbredt på Østlandet nord til den sydligste delen av Hedmark og Oppland. Fra Agder foreligger det noen få tilfeldige funn. På grunn av de pågående endringer i kulturlandskapet, utsettes artens levesteder for negative påvirkninger som gjengroing, granplanting, gjødsling og oppdyrking. På tross av dette klarer den seg bra fordi den kan overleve på små områder og kantsoner. Vi mener det er riktig å ha fokus på den, men den har bredere økologisk tilpasningsevne enn for eksempel G. alexis. Av den grunn vil vi foreløpig ikke sette den på rødlista. Vi setter mørketallet til 5. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC