RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plebejus argyrognomon  (Bergsträsser, 1779)

lakrismjeltblåvinge

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(ii,iii,iv)+2a(ii)b(ii,iii,iv); C2a(i)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
4 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
4
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
4
a.ii
Få lokaliteter = 1
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 250 ind. og største delpopulasjon ≤ 50 individ
Bakgrunnsdata
Min
5
Max
50
Vurdert populasjonstørrelse
18.5
Denne arten lever på lakrismjelt. Biotopen er varme skogbryn og bakker på kalkgrunn der vertsplanten vokser. I Norge har arten en begrenset utbredelse innerst i Oslofjorden i kommunene Asker og Bærum. Det foreligger også et gammelt funn fra Oslo. Etter 1980 har arten kun vært funnet på fire øyer i den vestlige delen av det innerste fjordbassenget. På 1980-tallet hadde arten fortsatt en god bestand på Ostøya, men mellom 1996 og 2007 forsvant arten fra alle de kjente norske lokalitetene. I 2009 ble en liten populasjon påvist på en ny lokalitet i indre Oslofjord (lokalitet hemmelig). Omfattende kartlegging i årene 2007-2014 har ikke avdekket flere populasjoner, og vi må anta at populasjonen som ble funnet i 2009 er den siste i Norge. Populasjonen er svært liten (< 10 voksne individer årlig) og viser en synkende trend. I 2014 ble ikke arten funnet i det hele tatt, trass stor leteinnsats.Årsakene til artens tilbakegang er flere. På fastlandet, Nesøya og Brønnøya skyldes tilbakegangen primært utbygging. På Borøya førte skjøtselstiltak med beiting av sau mellom 2002 og 2009 til at vertsplanten ble kraftig desimert, noe som igjen førte til at sommerfuglen forsvant. På Ostøya kan tilbakegangen skyldes at skjøtselen av kantsonene har endret karakter etter hvert som tidligere kornarealer gradvis har blitt omgjort til golfbane. Den gjenværende populasjonen trues i dag først og fremst av gjengroing, svartelisteplanter og innavl.I 2012 startet et avls- og utsettingsprosjekt for om mulig å redde arten (Elven m.fl. 2014). Egg fra hunner innsamlet på den hemmelige lokaliteten ble alt opp i fangenskap, og i 2013 ble individer av arten satt ut på Ostøya og Borøya i håp om å få til en reetablering der. Dessverre ble ingen eksemplarer av lakrismjeltblåvinge funnet på de tre lokalitetene i løpet av sommeren 2014. Dette kan bety at arten nå er forsvunnet fra norsk fauna, og at tiltakene for å redde arten kom for sent. Inntil videre rødlistes arten i kategorien CR (kritisk truet). Mørketallet settes til 1.
Oslo og Akershus
kjent
 • Berg, ur og grunnlendt mark
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
Fremmede arter
Konkurrenter
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • Endrestøl, A. 2009. Statusrapport om lakrismjeltblåvingen Plebejus argyrognomon. Insekt-Nytt 34 (1): 5-21
  • Elven, H., Røsok, Ø. & Bengtson, R. 2014. Det siste halmstrået: Oppal og utsetting av lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon Insekt-Nytt 39 (2): 5-20
  • Elven, H. 2014. Oppal og utsetting av lakrismjeltblåvinge (Plebejus argyrognomon) i indre Oslofjord 2012-2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen - rapport 4/2014: 43
  • Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon NINA Rapport 884: 47
 • URI

  • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
  • Lepidopteradatabasen