RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aricia nicias  (Meigen, 1830)

kileblåvinge

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(ii,iii)+2a((i))b(ii,iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
580 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
580
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
56 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
112
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten ble først påvist i Norge i 2006 da den ble funnet på tre lokaliteter i Trysil i det østlige Hedmark. I de påfølgende år har den blitt lett etter på ytterligere lokaliteter i kommunen, og er nå kjent fra til sammen 16 lokaliteter. Den vestligste er ved Jordet i hoveddalføret. Spørsmålet er hvorvidt arten har reprodusert i Norge lenger enn 10 år. Etter vår vurdering er det sannsynlig at arten har hatt populasjoner i landet i lengre tid, og at den har vært oversett. Sannsynligvis har arten hatt en oppgangsperiode i de siste år, slik at sjansene for å oppdage den har vært større. Ingen funn ble gjort i 2012 og 2013. Dette kan skyldes manglende søk. Biotopen er fortrinnsvis gamle slåttenger og beitemarker, oftest slike som har vært ute av hevd en tid. Arten krever åpent terreng med rikelig forekomst av vertsplanten skogstorkenebb. Disse biotopene finnes som små, fragmenterte flekker i et landskap dominert av skog og myr. Det er ofte langt mellom de ulike forekomster/biotoper, og dette er et argument for at arten har vært her i lengre tid. Det virker usannsynlig at arten kan ha spredt seg så raskt over et så stort område. Arten klarer seg ikke på enger som drives intensivt med gjødsling og slått. Den overlever heller ikke når tettheten av beitedyr blir for stor. Samtidig er den utsatt ved at de gamle engene gror igjen med skog når småbruk legges ned. Vi setter mørketallet til 2. Arten blir rødlistet med kategori VU (sårbar).
Hedmark
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
    • Bengtson, R. & Steel, C. 2007. The first record of Silvery Argus Aricia nicias (Meigen, 1829) (Lepidoptera, Lycaenidae) in Norway, and notes on its ecology and situation in Fennoscandia Norwegian Journal of Entomology 54: 37-42
  • URI

    • Lepidopteradatabasen