RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aporia crataegi  (Linnaeus, 1758)

hagtornsommerfugl

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
84 km²
Mørketall
4
Beregnet areal
336
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på trær og busker i rosefamilien, spesielt hagtorn og rogn. Biotopen er åpne områder med busker, som beitemarker, hogstfelt og skogbryn. Arten hadde tidligere et stort sammenhengende utbredelsesområde på Sørlandet og Østlandet nord til Gudbrandsdalen, og er kjent fra til sammen 60 lokaliteter. Dessuten hadde arten forekomster i flere av bygdene i indre Sogn. I senere år er utbredelsesområdet kraftig redusert og fragmentert til små flekker: Et område ved Skien i nedre Telemark, en lokalitet ved Sarpsborg, en i Eidskog i det sydlige Hedmark, samt forekomster i Aurland og Lærdal i indre Sogn. Fra Østlandet og Sørlandet foreligger det de siste 15 årene kun sikre observasjoner fra Skien-området samt en observasjon fra Aust-Agder. Funn fra Finnmark i 2004 skyldes trekk fra Russland. Årsaken til at arten har gått så sterkt tilbake er egentlig ikke klar. Muligens skyldes tilbakegangen at mange somre har vært våte og regnfulle. Arten er kjent for å fluktuere, og dette kan ha med klimaforhold å gjøre. I ugunstige perioder overlever arten kun på de mest optimale habitatene. Vi setter mørketallet til 4. Arten går inn på rødlista i kategorien EN (sterkt truet).
Østfold
kjent
Hedmark
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Finnmark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen