RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Parnassius mnemosyne  (Linnaeus, 1758)

mnemosynesommerfugl

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
48 km²
Mørketall
4
Beregnet areal
192
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Biotopen til arten er skoglysninger og enger, men også rasmarker og bratte lier helt opp til tregrensa. Larvene lever på lerkespore. Arten er kjent fra rundt 30 lokaliteter i indre deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Forekomstene øverst i Sunndalen går så vidt inn i Oppdal i Sør-Trøndelag. Primærbiotopene er lokaliteter der landskapet holdes åpent på grunn av snøras om vinteren. I tillegg finnes arten på steder som blir holdt åpne av beiting, eller ved slått og rydding av veikanter og kraftgater. Beiting og slått er aktiviteter i tilbakegang, og av den grunn vil en del av artens forekomster reduseres eller forsvinne helt. Noen steder kan granplanting ødelegge habitatet. Artens viktigste levesteder vil imidlertid være de "naturlige" rasmarkene. En del lokale tiltak vil kunne bidra til å opprettholde populasjoner på steder der den ellers ville ha forsvunnet. Nye lokaliteter for arten oppdages år om annet, og vi tror at det fortsatt finnes mange uoppdagede forekomster. Denne arten har langt større sjanse for å klare seg enn mange andre dagsommerfugler knyttet til åpne, blomsterrike biotoper. Mørketallet settes til 4. Utbredelsesmønsteret tilsier at arten kan karakteriseres som 'naturlig fragmentert'. Arten får kategori NT (nær truet).
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
 • Berg, ur og grunnlendt mark
 • Skog
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • Ødegaard, F., Hanssen, O. & Aagaard, K. 2011. Bestandsovervåking og skjøtselsplan for mnemosynesommerfugl Parnassius mnemosyne NINA Rapport 676: 52
  • Direktoratet for Naturforvaltning 2010. Handlingsplan for mnemosynesommerfugl Parnassius mnemosyne DN-rapport 2010-3: 40
 • URI

  • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
  • Lepidopteradatabasen