RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Parnassius apollo  (Linnaeus, 1758)

apollosommerfugl

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
188 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
376
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Biotopen for arten er berg eller bakker der larvens vertsplanter vokser. I lavlandet er vertsplanten smørbukk, i fjellet rosenrot. Som tilleggskrav trenger de voksne sommerfugler tilgang til nektarplanter som særlig er tistler, knoppurt og rødknapp. Tidligere var arten utbredt over hele Østlandet og Sørlandet. Rundt 1960 gikk arten kraftig tilbake, og den har forsvunnet helt fra kysten. Imidlertid holder den stand i indre deler av Telemark og i de indre dalførene på Østlandet. Forekomsten i Jotunheimen ser også ut til å være mindre berørt av tilbakegangen. Det som gjør at arten holder stand i dalene er at den her finner den optimale biotopen; bratte sørberg som får rikelig med soloppvarming. Her har landbruket også vært mindre effektivisert, slik at det har eksistert et tilliggende kulturlandskap med nektarplanter. Trusler mot arten i dette området er at sørskråningene gror igjen med skog, og at de gamle blomsterbakkene og engene forsvinner på grunn av gjødsling eller gjengroing. Dette reduserer tilgangen til nektarplanter for de voksne sommerfuglene. Av den grunn vil kriteriene "Pågående reduksjon av forekomstareal" og "Pågående reduksjon av kvalitet av artens habitat" være aktuelle. Vi setter mørketallet til 2, da vi tror det er få uoppdagede lokaliteter i Norge. På grunn av de negative påvirkningene på imagohabitatet, får apollosommerfuglen kategori NT (nær truet).
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen