RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carterocephalus silvicola  (Meigen, 1829)

svartflekksmyger

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
188 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
1880
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på gress. Biotopen er blomsterrike skoglysninger, gjerne der det vokser ballblom. I Norge har arten en utpreget østlig utbredelse. Hovedutbredelsen er fra Rakkestad i Østfold nord til Vinstra i Gudbrandsdalen. Det foreligger et enkelt funn fra Tokke i Telemark, og lenger nord har den isolerte forekomster i Midtre Gauldal i Sør-Trøndelag og i Saltdalen i Nordland, samt et enkelt funn i Sørfold. I senere år er arten påvist på mange lokaliteter på den sørøstlige delen av Østlandet, i Østfold, Akershus og det sørlige Hedmark. Også i Saltdalen er arten dokumentert gjennom flere nyere funn. Problemet for arten er først og fremst at habitatet gror igjen med skog. Til en viss grad kompenseres dette ved flatehogst, men arten foretrekker de små åpningene i skogen. De norske funnene ligger svært spredt, og forekomstene er sterkt fragmentert. Dette gjør at arten er sårbar. Samtidig har den blitt oppdaget på en del nye lokaliteter de siste årene. Dette kan tolkes som at arten har hatt en viss ekspansjon, men kan også avspeile en viss evne hos arten til å forflytte seg i terrenget ettersom egnet habitat oppstår. Det ser ut til at arten klarer seg bra i kjerneområdene, men at den er i tilbakegang utenfor disse. Mørketallet settes til 10. Arten får kategori NT (nær truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen