RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carterocephalus palaemon  (Pallas, 1771)

gulflekksmyger

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 4000 km²
Kjent forekomstareal
628 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
3140
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på gress. Biotopen er solrike skoglysninger der det vokser mye blomster, spesielt skogstorkenebb. Grunnen skal være fuktig, og levestedet er ofte langs en bekk eller elv. I Norge er arten utbredt nord til Tysfjord i Nordland. Det er imidlertid store huller i utbredelsen. I seinere år er det gjort mange nye funn, også på Vestlandet der arten i mange år ikke ble funnet. Problemet for arten er at habitatet ikke er stabilt fordi det raskt gror igjen med skog. Den er avhengig av at det dannes lysninger med de rette kvaliteter. Det gamle utmarksbeitet var positivt for arten. Dagens flatehogst fører til lysninger, men arten unngår de store flatene. Noen ganger kan imidlertid hogst på mindre flater være gunstig. Likevel ser det ut til at arten klarer seg bra i de fleste områder, selv om det i noen landsdeler er langt mellom lokalitetene. De mange nye funn tyder på at arten er i stand til å flytte seg til nye steder etter hvert som gamle biotoper gror igjen. Mørketallet settes til 5. Arten går ut av Rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen