RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Euthrix potatoria  (Linnaeus, 1758)

gresspinner

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
28 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
140
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på gress. Biotopen er åpne steder nær kysten; enger, beiter og hagemark. På 1800-tallet ble det gjort noen få funn av arten på Sørlandet og ved Oslofjorden. Så forsvant den. Først i 1994 ble den gjenfunnet i Arendal. I årene etterpå er den funnet på 9 lokaliteter langs Sørlandskysten samt et funn fra Porsgrunn i Telemark. Den er funnet i antall flere steder. Det er tydelig at en ny etablering har funnet sted. Artens levesteder er spesielt utsatt for gjengroing og utbygging. Tråkk og slitasje fra feriegjester er en trussel noen steder. Artens ustabile opptreden gjør at den er sårbar. Vi setter mørketallet til 5. Arten går inn på rødlista i kategorien VU (sårbar).
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Hydén, N., Jilg, K. & Östman, T. 2006. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Ädelspinnare-tofsspinnare. Lepidoptera: Lasiocampidae-Lymantriidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen