RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bubo bubo  (Linnaeus, 1758)

hubro

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
9,0
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 2500 individ og 20 % reduksjon på 5 år/2 gen.
Bakgrunnsdata
Min
900
Max
1360
Vurdert populasjonstørrelse
1038
I Norge hekker hubro spredt og fåtallig, hovedsakelig langs kysten fra Agder til Nordland, men det er også spredte forekomster i innlandet. Arten hekker i ulike habitater, fra treløse kystområder til skogs- og fjellområder. Voksne hubroer er stasjonære, mens ungfugler kan vandre opptil flere titalls mil fra hekkeplassen. Norsk bestand er nå vurdert til å være mellom 900 og 1370 individ (Øien et al. 2014). For en del viktige hubroområder i Norge (eks. Nordland og Rogaland) ser bestanden ut til å ha vært relativt stabil i siste 20-årsperiode (Øien et al. 2014), mens det er rapporter om bestandsnedgang for kyststrekningen mellom Sognefjorden og Trondheimsfjorden (Persson 2012, Stenberg 2014, Olsen et al. 2015) og Sør-Helgeland (Jacobsen 2009). På grunn av at arten kan være vanskelig å oppdage på hekkeplassen er vår kunnskap om omfang av bestandsendring usikkert, og det kan ikke utelukkes at det har vært en nedgangen i størrelsesorden 20 % for siste 18-årsperiode. Derfor opprettholdes rødlistekategori EN for hubro (< 2 000 individ og 20 % bestandsnedgang siste 2 generasjoner (18 år)). Rødlistekategori nedgraderes ikke da Norge har en stor andel av den Skandinaviske bestanden. Det er imidlertid rapportert om pågående vekst for den samlede europeiske bestanden (Birdlife International 2015b). Det er utarbeidet norsk handlingsplan for arten (DN 2009).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
mulig
 • Kysttilknyttet mark
 • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Byttedyr/næringskilde
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Tilfeldig mortalitet > Kollisjoner
Ledninger, master, byggninger
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Høsting
Uregulert jakt, fangst eller fiske
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > I vann
Organiske gifter (PAH mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • DN 2009. Handlingsplan for hubro Bubo bubo. DN Rapport 2009-1.
  • Jacobsen, K.-O. 2009. Status for hubro (Bubo bubo) i Nord-Norge. NINA Rapport 526: 42 s.
  • Pearson, M. 2012. Kartlegging og overvåking av hubro i Hitra og Frøya kommuner 1999-2012. Søknad til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag/Nordland.
  • Stenberg, I. 2014. Kartlegging av hubro i Møre og Romsdal. Status per 2012. Ornitologiske undersøkningar i Møre og Romsdal (OUM), Rapport Nr. 1-2014: 7 s.
  • Øien, I.J., Heggøy, O., Shimmings, P., Aarvak, T., Jacobsen, K.-O., Oddane, B., Ranke, P.S. & Steen, O.F. 2014. Status for hubro i Norge. NOF-rapport 2014-8: 71 s
  • Olsen, O., Larsen, T., Stenberg, I. & Michaelsen, T.C. 2015. Harde fakta om antall hubropar i Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane pr 2014. Endring av rødlistestatus for hubro på sviktende grunnlag. Upublisert ms. 4 s.
  • BirdLife International. 2015b. Internettsøk kriteriedokumentasjon Europeisk rødliste 2015. http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe