RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Asio flammeus  (Pontoppidan, 1763)

jordugle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker jordugle spredt over det meste av landet. Tyngdepunktet av hekkeutbredelsen i Norge er de sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Arten er knyttet til åpne gressrike områder med rik forekomst av smågnagere. Smågnagerne ferdes i liten grad over snøen om vinteren og jordugla er derfor avhengig av snøfrie områder, og trekker vanligvis ut av landet om vinteren, særlig til SV-Europa. Norsk hekkebestand er antatt å være i intervallet 2 000 - 10 000 individ (Shimmings & Øyen 2015), og varierer i takt med smågnagerbestanden. Det finnes ingen kvantifisert kunnskap om mer langsiktige bestandsendringer for arten, men vi ser ingen indikasjoner på bestandsforhold som gjør at artene kvalifiserer for rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.