RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Caprimulgus europaeus  Linnaeus, 1758

nattravn

Kategori - livskraftig LCº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
4,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra NT

Årsak til nedgradering av kategori: Rødlistekategori nedgraderes til LCº da det finnes relativt store bestander i vekst i våre naboland (Ottosson et al. 2012, Valkama et al. 2011).

I Norge hekker nattravn spredt og fåtallig fra sørlige deler av Hedmark og Oppland til Vest-Agder, med tyngdepunkt i Vestfold og Østfold. Hekkebiotopen er dominert av småkupert skogslandskap med knauser og koller som er bevokst med skrinn, åpen kraggfuruskog. Hovedføde er maur. Den kan også utnytte tørre furumoer, hogstflater og gamle brannfelt. Arten overvintrer i Afrika sør for Sahara. Den norske hekkebestanden av nattravn er nå anslått til å være mellom 1 480 og 2 460 individ (Shimmings & Øyen 2015). Vi har ingen kvantitativ kunnskap om bestandsendringer for denne arten for Norge. Bestandsestimatet vi nå har er betydelig høyere enn tidligere estimat (280 - 800 individ). Dette skyldes trolig heller mer kunnskap om denne arten enn økning i bestanden. Mye tyder på at det for nattravn var en bestandsnedgang i Skandinavia på slutten av 1900-tallet, men så med en bestandsøkning igjen etter tusenårsskiftet (Ottosson et al. 2012). Den norske hekkebestanden for nattravn ligger mest trolig i 'IUCN-intervallet' 1000-2000 reproduserende individ, noe som kvalifiserer til rødlistekategori NT basert på kriterium D1.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
    • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater og trender for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.