RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Picoides tridactylus  (Linnaeus, 1758)

tretåspett

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker tretåspett relativt fåtallig østafjells i Sør-Norge, fra Aust-Agder og nordover. Fra Trøndelag og nordover er den relativt vanlig der det finnes egnet habitat. Tretåspetten er en utpreget barskogsfugl som foretrekker gammel granskog. I høyereliggende områder i Sør-Norge samt i Nord-Norge finnes arten imidlertid også regelmessig i furuskog og blandingsskog av furu og bjørk, samt i ren fjellbjørkeskog. Arten er i hovedsak en standfugl. Den norske hekkebestanden er anslått til å være mellom 4 300 og 9 400 individ (Shimmings & Øien 2015). Vi har ingen landsdekkende kvantitativ kunnskap om bestandsendringer for denne arten for Norge, og få lokale rapporter som kan bistå oss ved vurdering av bestandsutvikling. Bestanden i Finland, som utgjør 20 000 - 30 000 par, er vurdert til å være stabil (Valkama et al. 2011), mens den svenske bestanden, som utgjør ca 11 000 par, er antatt å være i nedgang men omfanget av nedgangen er usikkert (Ottosson et al. 2012). Tretåspetten henter mye av sin mat på tørre trær, gjerne i gammel granskog. Det er har for siste 10-årsperiode vært nedgang for areal av gammel granskog, mens det er en økning i forekomst av døde trær i tidligere hogd barskog. Vi antar her at det for siste 10-årsperiode ikke har vært bestandsnedgang som kvalifiserer arten for rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
    • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.