RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Selenodes karelica  (Tengström, 1875)

rødknappvikler

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
8 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
160
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på rødknapp. Biotopen er blomsterrike tørrenger og bakker. Det foreligger et gammelt funn fra Ringebu i Oppland. Nyere funn foreligger bare fra en lokalitet i Kristiansand og et par lokaliteter ved Arendal. Forekomstene trues av gjengroing og oppdyrking, muligens også granplanting. Lokaliteten i Kristiansand er konkret truet av videre utbygging av Kristiansand Lufthavn. Påvirkningene av habitatet gjør at de små forekomstene reduseres og fragmenteres. Rødlistetallet settes til 5. Arten går inn på rødlista i kategorien CR (kritisk truet).
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae
  • URI

    • Lepidopteradatabasen