RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dendrocopos leucotos  (Bechstein, 1802)

hvitryggspett

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker hvitryggspett i all hovedsak langs kysten fra Agder til Trondheimsfjorden, hvor den enkelte steder kan være relativt vanlig. Arten foretrekker skog som eldes naturlig, ofte i bratte lier. Den kan finnes i ulike typer skog, fra rike lauvskoger til barskog, men synes å kreve rikelig med dødt trevirke for å finne nok vedlevende insekter. Hvitryggspetten er i hovedsak standfugl, men ungfugler kan spre seg lengre avstander fra hekkeplassen. For hvitryggspett er det for hele landet dokumentert i størrelsesorden 1100 hekkende par, og med nær 2000 sannsynlige eller mulige par (Shimmings & Øien 2015), dvs at reproduserende bestand er klart over 2000 individ som er øvre grense for rødlisting etter D-kriteriet. Vi har ingen representative mål for pågående bestandsendring i Norge. Bestandens tyngdepunkt finnes på Vestlandet, og arten er langt på vei forsvunnet som hekkefugl på Østlandet etter en nedgang fram til 2000-tallet (Stenberg 2001, 2004). På Vestlandet og i Trøndelagsfylkene er det konstatert hekking i mange nye områder i siste 20-års periode. Dette skyldes trolig større fokus på arten. Det var trolig en bestandsnedgang for arten mot slutten av 1900-tallet, men treslagsskifte på Vestlandet er betydelig redusert etter 1980-tallet, og det er derfor lite trolig at vi i disse områdene nå har en pågående bestandsnedgang som følge av slik skogdrift. En studie på Vestlandet indikerte da også en relativt stabil hekkebestand mellom 1994-95 og 2013-14 med hvitryggspett til stede i henholdsvis 23 og 25 av de 60 inkluderte studieområdene (M. Sætesdal pers.medd.). Med bakgrunn i dette antar vi at en eventuell bestandsnedgang siste 10 år har vært mindre enn 5 %, og arten kvalifiserer da ikke for rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Stenberg, I. 2001. Kvitryggspetten i Norge. Status fram til 2001. NOF Rapportserie. 6-2001
    • Stenberg, I. 2004. Bestandsestimat og utbreiing av kvitryggspett Dendrocopos leucotos i Norge. Ornis Norvegica 27: 94-105
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.