RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Zygaena lonicerae  (Scheven, 1777)

stor bloddråpesvermer

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
80 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
400
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Denne arten lever på erteplanter. Biotopen er blomsterrike enger og bakker. Arten var tidligere utbredt på Østlandet og Sørlandet, men er forsvunnet fra disse landsdelene. Idag har arten spredte forekomster på Vestlandet fra Sogn nord til til Sunndalen. Her finnes arten både i kulturenger og i rasmarker. Forekomstene i kulturengene trues av gjengroing og gjødsling. Derfor regner vi med en viss reduksjon av forekomstarealene. Forekomstene i rasmarker er mer sikre fordi områdene her holdes åpne takket være snøras om vinteren. Vi setter mørketallet til 5. Arten går inn på rødlista i kategorien EN (truet).
Østfold
mulig
Oslo og Akershus
mulig
Oppland
mulig
Telemark
mulig
Aust-Agder
mulig
Vest-Agder
mulig
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
  • Åker og oppdyrket eng
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Naumann, C.M., Tarmann, G.M. & Tremewan, W.G. 1999. The Western Palaearctic Zygaenidae. 304 pp.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen