RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Zygaena osterodensis  Reiss, 1921

båndbloddråpesvermer

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
120
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Denne arten lever på gulskolm. Habitatet er blomsterrike enger og tørrenger. Arten er i Norge kjent fra tre vidt atskilte lokaliteter: Tokke i Telemark, Aurland i Sogn og Vågå i Oppland. Kun på lokaliteten i Aurland er det funnet flere eksemplarer. I likhet med de andre artene i familien er denne arten sårbar for omleggingene i landbruket som gjør at engene enten gror igjen, eller gjødsles slik at mangfoldet av planter kveles. Disse påvirkningene gjør at forekomster fragmenteres og reduseres. De få og spredte funnene av arten indikerer at den tidligere var mer utbredt, og nå er forsvunnet fra mange områder. Det eksisterer en mulighet for at det finnes restpopulasjoner mellom de tre lokalitetene. Mørketallet settes til 10. Arten går inn på rødlista i kategorien EN (truet).
Oppland
mulig
Telemark
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Naumann, C.M., Tarmann, G.M. & Tremewan, W.G. 1999. The Western Palaearctic Zygaenidae. 304 pp.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen