RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Zygaena viciae  (Denis & Schiffermüller, 1775)

liten bloddråpesvermer

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
160 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
1600
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Denne arten lever på erteplanter som tiriltunge, kløver og vikke. Biotopen er enger, ofte slåttenger. Arten har vært utbredt over hele Østlandet, men er nå forsvunnet fra de nordligste delene. Arten mangler på Sørlandet og Vestlandet. På grunn av endringene i landbruket, reduseres artens levesteder ved at engene gror igjen eller gjødsles for grasproduksjon. Rundt Oslofjorden forsvinner biotoper også på grunn av utbygging. Dette fører til at forekomstene fragmenteres. Mørketallet settes til 10. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Naumann, C.M., Tarmann, G.M. & Tremewan, W.G. 1999. The Western Palaearctic Zygaenidae. 304 pp.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen