RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Apoda limacodes  (Hufnagel, 1766)

eikesneglespinner

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten lever på eik, og biotopen er eikeskog eller skogbryn med eik. I Norge er arten utbredt i to atskilte områder. Det ene området er midtre og ytre deler av Oslofjordkysten, på begge sider. Det andre området er Agder-kysten der den er funnet på fem lokaliteter i Kristiansand og en i Arendal. Ved Oslofjorden er den påvist på 11 lokaliteter. Det er ingen funn fra Telemark enda man skulle tro at det finnes gode livsvilkår for arten der. Trusler mot arten er utbygging og rydding av eikekratt. Tross dette virker det som arten holder seg relativt stabil innenfor utbredelsesområdene. Mørketallet settes til 15. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124
  • URI

    • Lepidopteradatabasen