RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Turdus pilaris  Linnaeus, 1758

gråtrost

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker gråtrost vanlig i hele landet fra lavlandet til høyfjellet. Arten forekommer i alle typer skog, og kan også hekke i hager og i parker i byer og tettsteder. Gråtrosten kan dessuten hekke i treløse områder på kysten og i fjellet. De fleste av våre gråtroster overvintrer på De britiske øyer og Vest-Europa, men mange overvintrer også i landet vårt. Den norske hekkebestanden er anslått til mellom 0,7 og 1,8 mill. individ (Shimmings & Øien 2015). Hekkefugltakseringene viser nedgang i den norske hekkebestanden for perioden 1996-2013, og da særlig for perioden etter år 2000 (ca 3 % årlig bestandsnedgang, se Kålås et al. 2014). Det er rapportert om en tilsvarende nedgang i den svenske hekkebestanden (Green & Lindstrøm 2014), mens for Finland er det rapportert om økning (Valkama et al. 2011). Svenske hekkefugltakseringer indikerer at hekkebestand for gråtrost kan variere mye mellom tidsperioder og det er her registrert bestandstopper rundt 1975, rundt 1990 og rundt årtusenskiftet. Basert på dette anser vi nedgangen som er registrert for gråtrost hos oss i siste 10-årsperiode som del av en naturlig bestandsdynamikk og arten klassifiseres ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
    • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
    • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.