RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Scrobipalpa reiprichi  Povolný, 1984

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
8 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
80
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten har ukjent næringsplante. Piggfrø har vært foreslått. Det er en ekstremt kontinental og varmeelskende art som bare er påvist på én lokalitet ved Vinstra i Gudbrandsdalen samt én lokalitet i Seljord i der den ble funnet i 2009. Lokaliteten ved Vinstra, feilaktig kalt "Hesteskobakken", er en hotspot for sjeldne, varmekjære småsommerfugler. Nærmeste lokalitet utenfor Norge er i Slovakia. En aktuell negativ påvirkning er gjengroing som kan føre til for mye skygge der arten flyr. Begge de norske lokalitetene er i ferd med å gro igjen. Gjengroing skjer overalt, og vi regner med at det er et problem også ved eventuelle uoppdagede forekomster. Derfor regner vi med en viss fragmentering og reduksjon av habitat. Det kan ikke utelukkes at arten finnes på flere lokaliteter i indre dalfører på Østlandet, og vi setter mørketallet til 8. Arten rødlistes i kategorien CR (kritisk truet).
Oppland
kjent
Telemark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Påvirkning på habitat
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas.
  • URI

    • Lepidopteradatabasen