RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phoenicurus ochruros  (S. G. Gmelin, 1774)

svartrødstjert

Kategori - sårbar VUº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3,3
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 50

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra CR

Årsak til nedgradering av kategori: Hoveddelen av dokumenterte hekkinger for svartrødstjert i Norge er fra Østlandet. Arten har imidlertid i løpet av siste 10-årsperiode også dukket opp med hekkinger på steder som Finse og Røros, noe som viser artens egenskap til å søke opp nye hekkeområder. Dette kombinert med store bestander som er i vekst lengre sør i Europa (EBCC 2014) medfører at rødlistekategori nedgraderes fra CR til VUº.

Svartrødstjerten har nordvestgrensa for sin europeiske utbredelse i Norge. Den er hos oss knyttet til bygninger av ulikt slag gjerne i byområder, og særlig i nedlagte industriområder. Arten overvintrer i Middelhavsområdet. Svartrødstjerten er antatt å ha hatt fast hekkeforekomst hos oss siden 1950-tallet, men det er også registrert spredte hekkinger i Norge før det (Shimmings & Øyen 2015). Hekkebestanden har imidlertid alltid vært meget liten og er nå anslått til å være i intervallet 20-60 reproduserende individ (Shimmings & Øyen 2015). Arten plasseres til rødlistekategori CR basert på kriteriet D1 (< 50 reproduserende individ).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Hordaland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
  • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VUº
  • Publikasjoner

    • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater og trender for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.